lunedì 1 maggio 2017

pc 1 maggio - Dichiarazione congiunta mlm in persiano

تازه ها

روز اول می
روز سـرخ، انقلابی و انترناسـیونالیسـتی

«درفش انقلاب اکتوبر شکست ناپذیر است!»
مائوتسه دون.
امسال صدمین سال انقلاب اکتوبر است. امپریالیست‌ها، مرتجعین، ریفورمیست‌ها و اپورتونیست‌های رنگارنگ سعی دارند که [ضرورت تجلیل از] این روی‌داد عظیم [تاریخی] را حذف نمایند از بین ببرند، [یا آن را] تیره‌وتار نشان دهند، بدنام کنند و لکه‌دار سازند، همان‌گونه که سال گذشته با پنجاهمین سال‌گرد انقلاب عظیم فرهنگی پرولتاریایی
]این کار را [کردند.

ادامه

*******************

شماره 13 دور چهارم شعله جاوید ارگان مرکزی حزب کمونیست 

Nessun commento:

Posta un commento